[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ Pre-Onet พร้อมเฉลย ระดับ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554-2560

20 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 39709)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สัญลักษณ์ไฟฟ้า เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6

19 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 2346)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 O-NET ม.6 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

16 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 2116)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 O-NET ม.3 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

16 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 3824)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 O-NET ป.6 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

16 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 2104)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556-2558 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ป.6

15 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 7743)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบติว O-NET เรื่อง 1.Map reading 2.Table reading 3.Festivals Around the World reading

12 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 5249)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบจริงภาษาไทย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558

14 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 2139)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

18 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 9956)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.3 ป.6/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตาราง 10 ข้อ

1 ก.พ. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 9036)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต1.1 ป.6/4 ตอบคำถามจากการฟัง เรื่องเล่า 25 ข้อ

1 ก.พ. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 5700)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

31 ม.ค. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 7105)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/2 ข้อสอบแนวโฟนิคส์ Phonics

30 ม.ค. 2561 : หมวดหมู่ O-NET (อ่าน 6727)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>