[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักงาน ก.พ.

8 ก.พ. 2564 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 331)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์แผ่นพับประกอบการสอบสัมภาษณ์แนะนำตัวตำแหน่งครูผู้ช่วยแก้ไขได้

24 ส.ค. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1758)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การเขียนคำกล่าวรายงาน

17 ส.ค. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1044)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

21 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 620)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฟรีอีบุ๊กมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ดาวน์โหลดฟรี pdf ไฟล์ มีหลายหลายสาขาวิชา เช่น ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์, ปรัชญา, ภาษาและวรรณคดี นิติศาสตร์, วารสารศาสตร์

19 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1100)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารทางวิชาการ สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมิน และผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 314)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารทางวิชาการ ข้อค้นพบจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

17 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 548)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารการทำ PLC ปี 2562 ไฟล์เวิร์ด WORD

2 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1980)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างการเขียนโครงการและการเขียนรายงานโครงการที่ ตอบมาตรฐานที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตัวบ่งชี้ เรื่องความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

15 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1182)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บันทึกข้อความ คำสั่ง แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการกรณีย้าย

5 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1242)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

22 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1098)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

18 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1845)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเปิดโลกจิตวิทยาเด็ก โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

13 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 825)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

10 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 2133)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 สะพานที่ยาวที่สุดในเมืองกรุงเทพมหานคร

18 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 418)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2561) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป.1 - ป.6

13 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1038)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ Autistic Spectrum Disorder ปัญหาพฤติกรรม ภาษา และการแก้ไข ประสบการณ์จากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โดย นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล

13 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 493)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สื่อสไลด์นำเสนอ แนวคิดเชิงนามธรรม

12 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1071)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือนวนิยาย Moby Dick โมบี้ ดิ๊ก

12 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 885)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างการเขียนส่งผลงานประเภทครูดี ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี หนึ่งแสนครูดี ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

23 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 5092)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>