[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

15 ธ.ค. 2562 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปฏิทินปลูกผักตามฤดูกาล


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปฏิทินปลูกผักตามฤดูกาล
(อ่าน 2441)
28 พ.ย. 2560 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอข้อมูล ตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดให้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอข้อมูล ตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดให้
(อ่าน 5053)
10 พ.ย. 2560 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วย ข้อมูลหรรษา จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ข้อมูลหรรษา จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย
(อ่าน 3682)
4 พ.ย. 2560 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 หน่วยการเรียนรู้ 3 ข้อมูลหรรษา


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 หน่วยการเรียนรู้ 3 ข้อมูลหรรษา
(อ่าน 3823)
14 ก.ค. 2560 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ฟรีสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเครื่องมือการเกษตร


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเครื่องมือการเกษตร
(อ่าน 20499)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>