[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

1 ส.ค. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(อ่าน 536)
23 มิ.ย. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 80 ชั่วโมง ไฟล์แก้ไขได้ Word and PDF
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 80 ชั่วโมง ไฟล์แก้ไขได้ Word and PDF
(อ่าน 487)
8 มิ.ย. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จำนวน 200 ชั่วโมง 18 หน่วย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จำนวน 200 ชั่วโมง 18 หน่วย
(อ่าน 565)
1 พ.ค. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาพาที ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาพาที ป.1
(อ่าน 569)
15 พ.ค. 2561 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 จำนวน 8 หน่วย สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 จำนวน 8 หน่วย สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
(อ่าน 3082)
30 ต.ค. 2560 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมอาหาร 40 ชั่วโมง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมอาหาร 40 ชั่วโมง
(อ่าน 4382)
21 ต.ค. 2560 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 จำนวน 3 หน่วย พร้อมแบบฝึกหัด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 จำนวน 3 หน่วย พร้อมแบบฝึกหัด
(อ่าน 4026)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>